INFORMACE ADMINISTRACE PORTÁLU    NAHLÁŠENÍ NEFUNKČNÍHO ODKAZU    NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY    KOUPIT REKLAMU

MAGISTRÁT m. BRNAREKLAMA 1

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ BRNA PŘIPADAJÍCÍ NA TENTO TÝDEN
REKLAMA 2
ZPRÁVY Z BRNA A OKOLÍ
               
REKLAMA 3
REKLAMA 4
BRNĚNSKÉ NOVINY A ZPRAVODAJE
PLAKÁT/LETÁK
    TV program

BRNĚNSKÁ RÁDIA ON-LINE
Zpříjemněte si brouzdání po internetu poslechem některým z níže uvedených brněnských rádií
                               
REKLAMA 5
DOPRAVA V BRNĚ
    Info Dopravního podniku m. Brna

REKLAMA 6
 
 
REKLAMA 7
SLUŽBY MĚSTA BRNA


REKLAMA 10
REKLAMA 9

POZNEJ BRNO A OKOLÍ

VAŠE NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY

PROVOZOVATEL PORTÁLU:
DIVES club s.r.o., mobil: 777 909 696, e-mail: brnopoint@email.cz
Dnes má svátek Ilja
INFORMACE,
které se mohou hodit
KAM V BRNĚ
VLOŽIT AKCI
VLOŽIT PROPAGACI GASTRO ZAŘÍZENÍ

PROGRAMY
KALENDÁŘE AKCÍ
SLUŽBY A ŘEMESLA
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT!
PŘIDAT FIRMU

Provozovatelem portálu brnopoint.cz (sekce reklamy) je firma InterServ, s.r.o., IČ: 25539973, V Újezdech 14, Brno.

Objednávku reklamní kampaně je možné uskutečnit písemně, telefonicky nebo emailem. Při objednávce reklamy budoucí inzerent sdělí provozovateli požadované údaje pro objednávku – viz níže. Provozovatel tyto údaje zadá do objednávky a tuto zašle inzerentovi k odsouhlasení a to buď písemně nebo elektronickou poštou.

Objednávka musí obsahovat název objednávající firmy inzerenta, IČ a DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní údaje na inzerenta (kontaktní osobu, telefon, e-mail) , číslo bankovního účtu, specifikaci a pozici reklamy, dobu zveřejnění, cenu a webovou adresu stránek, na které povede odkaz po kliknutí na banner.

Na základě této odsouhlasené objednávky, zašle provozovatel inzerentovi zálohovou fakturu. Potvrzením objednávky a zaplacením zálohové faktury dává inzerent provozovateli souhlas se zveřejněním reklamy.

Před zahájením reklamní kampaně, dodá inzerent provozovateli všechny podklady potřebné ke zhotovení reklamního banneru (text, obrázky). Podklady musí být provozovateli doručeny nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem reklamní kampaně. Na základě těchto podkladů zhotoví provozovatel min. 2 návrhy reklamního banneru, z nichž si inzerent jeden vybere. Inzerent si též může dodat i banner vlastní při zachování požadovaného rozměru.

Rozměry reklamního banneru jsou pevně stanoveny na 330x100 px. Na místě jedné reklamní pozice bude možné střídat maximálně 6 bannerů reklamních subjektů.

Reklamní banner je možné zveřejnit na dobu 3 měsíců, 6 měsíců, 9 měsíců nebo jednoho roku. Cena za reklamu se řídí platným ceníkem provozovatele. Cena za zveřejnění banneru na dobu 3 měsíců činí 1.950 Kč, na dobu 6 měsíců 3.600 Kč, na dobu 9 měsíců 4.950 Kč a na dobu jednoho roku 6.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. V cenách není započítána částka za návrh a zhotovení banneru. Ceny jsou platné od 1. 9. 2018.

Platba je vyžadována provozovatelem vždy předem před spuštěním reklamní kampaně, zasláním zálohové faktury inzerentu. Inzerent se zavazuje uhradit zálohovou fakturu nejpozději v den její splatnosti. V případě, že platba nebude na účet provozovatele připsána nejpozději v den uvedené splatnosti, není provozovatel povinen kampaň realizovat. Daňový doklad (faktura) bude vystavena inzerentu nejpozději do 10 dní po obdržení zálohové platby.

Objednávka je pro provozovatele závazná až poté, co ji inzerent potvrdí a zaplatí zálohovou fakturu.

V případě odstoupení inzerenta od smlouvy v době před začátkem kampaně, bude inzerentovi účtován storno poplatek ve výši 30% z ceny objednané kampaně, který bude odečten již ze zaplacené částky, zbytek bude vrácen inzerentovi na bankovní účet, který uvedl v objednávce. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli. V případě odstoupení od smlouvy během kampaně, má inzerent nárok na vrácení 50% z alikvotní částky za dobu, po kterou dále již kampaň neprobíhala. Částka za vyhotovení banneru vratná není.

Inzerent uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, provozovateli portálu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kontaktní údaje na provozovatele:

InterServ, s.r.o., V Újezdech 596/14, 621 00 Brno; tel.: 541 228 835, mobil: 777 909 696, e-mail: info@interserv.cz, číslo bankovního účtu: 180893001/5500.

Provozovatelem portálu brnopoint.cz (sekce reklamy) je firma InterServ, s.r.o., IČ: 25539973, V Újezdech 14, 621 00 Brno.

Objednávku textové reklamy je možné uskutečnit písemně, telefonicky nebo emailem. Při objednávce reklamy budoucí inzerent sdělí provozovateli požadované údaje pro objednávku – viz níže. Provozovatel tyto údaje zadá do objednávky a tuto zašle inzerentovi k odsouhlasení a to buď písemně nebo elektronickou poštou.

Objednávka musí obsahovat název objednávající firmy inzerenta, IČ a DIČ, fakturační adresu, korespondenční adresu, kontaktní údaje na inzerenta (kontaktní osobu, telefon, e-mail), číslo bankovního účtu, dobu zveřejnění, cenu a webovou adresu stránek, na které povede odkaz po kliknutí na řádek textové reklamy.

Na základě této odsouhlasené objednávky, zašle provozovatel inzerentovi zálohovou fakturu. Potvrzením objednávky a zaplacením zálohové faktury dává inzerent provozovateli souhlas se zveřejněním reklamy.

Text reklamy v 1.řádku může mít max. 55 znaků, vč. mezer, ve 2.řádku max.75 znaků vč. mezer.

Textovou reklamu je možné zveřejnit min. na dobu 30 dnů a jejich násobků. Cena za reklamu se řídí platným ceníkem provozovatele. Cena za zveřejnění textové reklamy na dobu 30 dnů činí 250 Kč. Dle objednané doby zveřejnění, lze poskytnout slevu až do výše 20%. Cena je uvedena bez DPH a je platná od 1. 9. 2018.

Na místě 3 reklamních pozic textové reklamy, bude možné střídat maximálně 18 reklamních subjektů.

Platba je vyžadována provozovatelem vždy předem před zveřejněním reklamy. Inzerent se zavazuje uhradit požadovanou částku nejpozději v den její splatnosti. V případě, že platba nebude na účet provozovatele připsána nejpozději v den uvedené splatnosti, není provozovatel povinen reklamu realizovat. Daňový doklad (faktura) bude vystavena inzerentu nejpozději do 5 dnů po obdržení zálohové platby.

Objednávka je pro provozovatele závazná až poté, co ji inzerent potvrdí a zaplatí zálohovou platbu.

V případě odstoupení inzerenta od smlouvy v době již zahájené kampaně, bude inzerentovi vrácena jen alikvotní část zaplacené částky za dobu, po kterou dále již kampaň neprobíhala. Tato částka bude vrácena inzerentovi na bankovní účet, který uvedl v objednávce. Výpověď musí být učiněna písemně a počíná běžet dnem doručení provozovateli.

Inzerent uděluje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, provozovateli portálu souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Kontaktní údaje na provozovatele:

InterServ, s.r.o., V Újezdech 596/14, 621 00 Brno; tel.: 541 228 835, mobil: 777 909 696, e-mail: info@interserv.cz, číslo bankovního účtu: 180893001/5500.

Organizátorem Soutěžního kvízu na portále BrnoPoint.cz, je jeho provozovatel fa DIVES club s.r.o. Soutěže se mohou zúčastnit jen osoby bydlící na území okr. Brno-město a Brno-venkov. Jednotlivá soutěžní kola budou vyhlašována vždy k prvnímu dni daného měsíce a ukončena posledního dne tohoto měsíce. Vylosování výherce proběhne do 3 pracovních dnů měsíce následujícího.

V soutěži budou slosováni jen soutěžící, kteří zaslali správnou odpověď na soutěžní otázku. Každý ze soutěžících se může zúčastnit soutěže v daném soutěžním kole pouze jedenkrát, případné další jeho zaslané odpovědi budou ze slosování vyjmuty. Ze zařazených soutěžících do slosování bude vylosován jeden výherce. Předmět výhry může být každé měsíční slosovací období jiný, jehož hodnota není pevně určena a může se pohybovat v hodnotě od 300 do 500 Kč. Na výhru není právní nárok. Výherce bude informován prostřednictvím e-mailu, případně na číslo mobilu, které uvedl v dotazníku. Výhra bude zaslána výherci poštou na adresu, kterou sdělí organizátorovi soutěže, kdy jím bude informován o výhře. Jméno a příjmení v této adrese se musí shodovat s tím, které uvedl v dotazníku, v opačném případě výhra nebude zaslána. Vylosovaný výherce soutěže souhlasí s tím, že jeho jméno a příjmení bude uvedeno na portále BrnoPoint.cz v rubrice „Soutěžní kvíz“.

Veškeré osobní údaje soutěžících uvedené jimi v dotazníku, budou organizátorem soutěže použity v souladu s GDPR.